autoschool@autoschool.sk 0948 616 616 0904 616 616

Kvalifikačná karta vodiča

Kurz základnej kvalifikácie

Povinnosť absolvovať kurz základnej kvalifikácie sa vzťahuje na vodičov :

 • nákladnej dopravy, ktorí získali vodičské oprávnenie na vedenie vozidiel skupín C, C+E alebo C1+E alebo podskupiny C1 alebo vodičské oprávnenie uznané ako rovnocenné po 10.09.2009,
 • osobnej dopravy, ktorí získali vodičské oprávnenie na vedenie vozidiel skupín D,D+E alebo D1+E alebo podskupiny D1 alebo vodičské oprávnenie uznané ako rovnocenné po 10.09.2008.

Rozdielový kurz základnej kvalifikácie podľa § 3 ods. 7 zákona č. 280/2006 Z. z. môže absolvovať vodič:

 • nákladnej dopravy, ktorý absolvoval kurz základnej kvalifikácie na nákladnú dopravu a po čase zmení svoju činnosť (na osobnú dopravu) tak, aby mohol prepravovať aj osoby, resp.
 • osobnej dopravy, ktorý absolvoval kurz základnej kvalifikácie na osobnú dopravu a po čase zmení svoju činnosť (na nákladnú dopravu) tak, aby mohol prepravovať aj náklad.

Kurz pravidelného výcviku

Kurz pravidelného výcviku vodičov je vykonávaný raz za 5 rokov v rozsahu 35 hodín.

Povinnosť absolvovať kurz pravidelného výcviku sa vzťahuje na vodičov:

 • nákladnej dopravy, ktorí získali vodičské oprávnenie na vedenie vozidiel skupín C, C+E alebo C1+E alebo podskupiny C1 alebo vodičské oprávnenie uznané ako rovnocenné do 10.09.2009 – kurz pravidelného výcviku je nutné absolvovať do 10.09.2014,
 • osobnej dopravy, ktorí získali vodičské oprávnenie na vedenie vozidiel skupín D, D+E alebo D1+E alebo podskupiny D1 alebo vodičské oprávnenie uznané ako rovnocenné do 10.09.2008 – kurz pravidelného výcviku je nutné absolvovať do 10.09.2013,
 • osobnej a nákladnej dopravy pred skončením platnosti Kvalifikačnej karty vodiča.

Vodičovi, ktorý absolvuje kurz pravidelného výcviku, vydá školiace stredisko „Potvrdenie o ukončení kurzu pravidelného výcviku“ na daný druh dopravy (osobná / nákladná), ktoré je podkladom k:

 • vydaniu „Osvedčenia o pravidelnom výcviku“,
 • vydaniu „Kvalifikačnej karty vodiča“.

Vodič, ktorému ešte neuplynula platnosť „Osvedčenia o pravidelnom výcviku“, nemusí pri zmene vozidla nákladnej dopravy na vozidlo osobnej dopravy a naopak, ani pri zmene skupiny alebo podskupiny vodičského oprávnenia, opätovne vykonať kurz pravidelného výcviku. V takomto prípade vodič absolvuje iba jeden kurz pravidelného výcviku a získa „Osvedčenie o pravidelnom výcviku“ a „Kvalifikačnú kartu vodiča“ na osobnú aj nákladnú dopravu.

Skúška

Vodič, ktorý úspešne absolvuje kurz základnej kvalifikácie v predpísanom časovom rozsahu, je povinný vykonať záverečnú skúšku. Skúšky sú vykonávané v termíne a mieste určenom príslušným Okresným úradom v sídle kraja za prítomnosti určenej skúšobnej komisie. Prevádzkovateľ školiaceho strediska v dostatočnom predstihu oznámi účastníkom kurzu dátum a miesto vykonania skúšky.

Ak vodič svoju neúčasť na skúškach písomne ospravedlní a odôvodní, príslušný okresný úrad v sídle kraja mu určí náhradný termín vykonania skúšky.

Vodič musí absolvovať skúšku najneskôr do jedného roka odo dňa ukončenia kurzu!

Skúška na získanie základnej kvalifikácie vodiča pozostáva z overenia úrovne vedomostí vodiča formou teoretickej skúšky. Priebeh skúšky a činnosti súvisiace s jej vykonávaním organizuje predseda skúšobnej komisie alebo ním určený člen skúšobnej komisie.

Skúška na získanie základnej kvalifikácie sa vykonáva písomným testom v trvaní najviac 240 minút. Test obsahuje otázky z každej z odborných tém teoretickej časti podľa prílohy č.1 oddielu 1 zákona. Test sa skladá z 80 otázok rozdelených do 4 skupín podľa tematických okruhov. Každá skupina sa skladá z 20 otázok. Na každú otázku sú možné štyri odpovede, z ktorých iba jedna je správna.

Skúšobná komisia výsledok skúšky hodnotí na neverejnom zasadnutí, na ktorom môžu byť prítomní iba členovia skúšobnej komisie. Výsledky písomného testu hodnotí skúšobná komisia ustanoveným spôsobom stupňom „prospel“ alebo „neprospel“.

Skúšobná komisia hodnotí výsledok teoretickej skúšky vykonanej písomným testom stupňom:

 • „prospel“, ak vodič získal najmenej 14 bodov v rámci každej skupiny otázok,
 • „neprospel“, ak vodič získal v niektorej skupine otázok menej ako 14 bodov.

Vodič vyhovel pri skúške, ak celkový výsledok testu je hodnotený stupňom „prospel“!!

Ak sa vodič nezúčastní vykonania skúšky v riadnom ani v náhradnom termíne a neúčasť písomne neospravedlní, skúšobná komisia skúšku hodnotí stupňom „neprospel“ a dôvod uvedie v dodatku, ktorý je súčasťou „Protokolu o vykonaní skúšky“.

Opakovanie skúšky

Vodič, ktorý pri skúške nevyhovel, môže skúšku opakovať najviac jedenkrát. Vodič o opakovanú skúšku musí požiadať okresný úrad v sídle kraja prostredníctvom toho školiaceho strediska, v ktorom absolvoval kurz.

Opakovaná skúška sa môže vykonať najskôr po siedmych dňoch a najneskôr do jedného roka odo dňa nezloženia skúšky.

Pri opravnej skúške vodič absolvuje skúšku iba z toho tematického okruhu, z ktorého nevyhovel. Čas na vykonanie opravnej skúšky trvá na jeden tematický okruh 60 minút.

Ak vodič nevyhovie z viac ako jedného tematického okruhu, absolvuje opravnú skúšku v plnom rozsahu.

Ak vodič nevyhovel ani pri opakovanej skúške, alebo túto skúšku nevykonal do jedného roka odo dňa vykonania neúspešnej skúšky, ďalšiu skúšku môže vykonať až po opätovnom absolvovaní príslušného kurzu základnej kvalifikácie.

Termíny nových kurzov
Auto podľa vášho výberu
Kvalifikačná karta vodiča
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide